Choose your country.

CLOSE [x]
     
Regulamin Serwisu | Escape Fitness


Ostatnio dodane produkty

Nie masz produktów w koszyku.

UMOVA.


W niniejszym Regulaminie handlowym („Regulamin“), Escape Fitness Limited występuje jako Dostawca, a użytkownik - jako Klient.


Wraz z odbiorem pisemnej oferty cenowej z niniejszym Regulaminem (w przypadku konieczności prac projektowych i/lub montażowych - z Harmonogramem prac), Klient może zobowiązać się do nabycia towarów i/lub usług przez złożenie podpisu, daty i odesłanie niniejszego Regulaminu Dostawcy, lub w przypadku klientów będących stroną Umowy o dostawy - przez przesłanie zamówienia dostawy. Dostawca przyjmuje ofertę kupna przesyłając Klientowi potwierdzenie zamówienia. Od tego momentu strony są związane umownie, a wszelkie zmiany lub odwołanie zamówienia przez Klienta wymaga pisemnej zgody Dostawcy.


Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie obowiązujące deklaracje, obietnice lub oświadczenia złożone lub udzielone przez Dostawcę lub w jego imieniu są zawarte wyłącznie w niniejszym Regulaminie. Wszelkie próbki, rysunki, opisy lub materiały promocyjne wydane przez Dostawcę oraz wszelkie opisy i ilustracje towarów lub usług znajdujące się w katalogach lub broszurach, wydaje się lub publikuje wyłącznie w celu orientacyjnego przybliżenia charakteru opisywanych tam towarów i usług. Nie stanowią one części Umowy ani nie mają mocy umownej. Niniejszy Regulamin stosuje się do Umowy i uchyla wszelkie inne postanowienia, które Klient chciałby narzucić lub włączyć, oraz postanowienia implikowane przez obyczaje handlowe, praktykę lub przebieg transakcji. Jeżeli Klient odsprzedaje towar, odpowiada za to, by nabywca końcowy zapoznał się w pełni z niniejszym Regulaminem i wyraził na niego zgodę. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą obowiązywać wyłącznie pod warunkiem wyraźnego zatwierdzenia na piśmie przez osobę upoważnioną do podpisu przez Dostawcę.


Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do dostaw towarów i usług, chyba że wskazano, iż stosuje się tylko do jednego z tych świadczeń.


Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie trzydziestego dnia po dniu, kiedy zmodyfikowany Regulamin został przesłany Klientowi. Składanie kolejnych zamówień będzie oznaczać, że Klient zgadza się na podporządkowanie się najnowszej wersji Regulaminu.PŁATNOŚCI.


Cena towarów i usług będzie podawana w kosztorysie lub ofercie cenowej (przy czym oferta cenowa będzie ważna przez 30 dni) lub będzie wskazana w obowiązującej Umowie o dostawy. Podawane ceny to ceny netto bez VAT. Podatek VAT zostanie opłacony przez Klienta zgodnie z obowiązującą stawką, podaną w kosztorysie, ofercie cenowej lub na fakturze pro forma.


Opłata za towary i usługi będzie wnoszona w całości w terminie złożenia zamówienia na rachunek bankowy Dostawcy, podany w ofercie cenowej. W przypadku Klientów posiadających rachunek kredytowy z wystarczającym limitem kredytowym, opłata za towary zostanie wniesiona zgodnie z regulaminem ich rachunku kredytowego. Termin płatności stanowi istotny element Umowy. Faktury VAT wystawiane są wraz z wydaniem towaru.


Dostawca otrzyma odsetki za zwłokę w płatnościach w wysokości 4% p.a. powyżej stopy bazowej ustalonej przez Barclay’s Bank w trybie dziennym rosnąco, licząc od daty płatności do daty rzeczywistego zapłacenia należnej kwoty.


Klient zapłaci wszystkie należne kwoty w myśl Umowy w całości, bez potrąceń lub odliczeń, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez prawo. Klient nie będzie występować o kredyt, potrącenie ani z roszczeniem wzajemnym wobec Dostawcy w celu uzasadnienia wstrzymania płatności całości lub części dowolnej kwoty.TOWARY I USŁUGI.


Dostawca przyjmuje zamówienia na towary i usługi wyłącznie pod warunkiem ich dostępności i z zachowaniem niniejszego Regulaminu.PRODUKTY NIESTANDARDOWE, ROBIONE NA WYMIAR LUB NA ZAMÓWIENIE.


W przypadku zamówienia na towary niestandardowe, wykonywane na wymiar lub na zamówienie (pokrycie podłogi, ramy, stojaki, ławki z niestandardowym obiciem itp.), Klient nie może zmienić ani odwołać złożonego zamówienia (włącznie z dyspozycją co do ustawienia sprzętu w przypadku zamówienia montażu). Klient musi za wszelką cenę przekazać Dostawcy pełne i dokładne wymogi przed przyjęciem zamówienia. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty, wydatki, szkody lub straty (w tym wszelkie straty bezpośrednie, pośrednie lub wtórne) poniesione lub odniesione przez Klienta lub dowolnego poddostawcę, agenta lub osobę trzecią zatrudnianą przez Klienta i wynikające z opóźnień w dostawie lub montażu towaru, jeżeli opóźnienie to wynika z braku precyzji w zamówieniu Klienta w dowolnym zakresie. Aby uniknąć nieporozumień, Dostawca zaleca przeprowadzanie pomiarów lokalnych w miejscu montażu.


Wszystkie projekty tworzone w związku z montażem podlegają postanowieniom artykułu 10 poniżej, co oznacza że Klient nie może korzystać z przedmiotowych projektów lub innych projektów w sposób, który zdaniem Dostawcy naruszałby prawo własności intelektualnej Dostawcy, chyba że zostanie zawarta i podpisana oddzielna umowa nabycia licencji na użytkowanie przedmiotowych projektów. Postanowienia ustępu 4.2 pozostają w mocy również po rozwiązaniu Umowy bez względu na jego tryb.


W zakresie, w jakim dane elementy lub komponenty towaru (np. oznaczenia linii, tapicerka ławek) zostaną wyprodukowane według specyfikacji kolorystycznych i/lub projektu dostarczonego przez Klienta, Klient zabezpieczy Dostawcę przed wszelką odpowiedzialnością, kosztami, wydatkami, szkodami lub stratami (w tym stratami bezpośrednimi, pośrednimi i wtórnymi) poniesionymi lub odniesionymi przez Dostawcę z tytułu roszczeń wysuniętych wobec Dostawcy za rzeczywiste lub domniemane naruszenie praw własności intelektualnej osoby trzeciej wynikające lub związane z użytkowaniem przez Dostawcę danego komponentu. Postanowienia niniejszego ustępu 4.3 pozostają w mocy również po rozwiązaniu Umowy bez względu na jego tryb.


Dostawca zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek do specyfikacji towarów, jeżeli wymaga tego producent lub inne odnośne organy publiczne lub nadzorujące.TRANSPORT.


Klient płaci za transport każdego zamówienia w zależności od jego wagi i wymiarów. Koszty transportu są niezależne od liczby dostaw cząstkowych, w których towar jest dostarczany.DOSTAWA.


Terminy dostawy zależą od rodzaju zamówionego towaru. Jeżeli towar nie zostanie dostarczony w przewidywanym terminie dostawy podanym na potwierdzeniu zamówienia, klient zostanie poinformowany o planowanym terminie dostawy jak tylko będzie to możliwe. Wszelkie daty dostawy towarów mają charakter orientacyjny, termin dostawy nie jest ostateczny. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towarów wynikające z przyczyn od niego niezależnych lub jeżeli Klient nie dostarczy Dostawcy odpowiednich instrukcji dostawy lub innych instrukcji istotnych dla dostawy towarów.


W przypadku produktów niestandardowych, robionych na wymiar lub na zamówienie terminy realizacji zamówionego towaru są różne (określane przez producenta na dzień zamówienia przez Dostawcę) i nie będą podawane Klientowi jako przewidywany termin dostawy. Od momentu dostarczenia towaru Dostawcy dostawa do Klienta wynosi kolejnych 7 dni. Klient odpowiada za zaplanowanie terminu montażu z uwzględnieniem powyższych terminów. Klient zostanie poinformowany o konkretnym terminie dostawy, kiedy towar będzie do dyspozycji Dostawcy i pod jego opieką.


Dostawę towarów uważa się za zrealizowaną wraz z dostarczeniem ich do zewnętrznego punktu odbioru przesyłek na adres dostawy. Podpis Klienta umieszczony na potwierdzeniu dostawy (lub podobnym urządzeniu stosowanym przez przewoźnika) będzie rozstrzygającym potwierdzeniem ilości wydanego i dostarczonego towaru.


Klient odpowiada za zapewnienie na miejscu właściwych warunków do:


 1. przyjęcia towaru w terminie nie przekraczającym siedmiu dni licząc od daty zawiadomienia Klienta o tym, że towar jest gotowy do wydania; oraz

 2. w przypadku dużych/ciężkich towarów - zapewni odpowiednią siłę roboczą do rozładowania dostarczonych towarów z palety(palet) i usunięcia opakowań użytych do transportu; oraz

 3. w przypadku zamówień z montażem - zapewni miejsce do przechowywania towarów na czas montażu w warunkach klimatycznych przypominających klimat pomieszczeń, gdzie mają zostać zamontowane podłogi lub sprzęt oraz zgodnych z instrukcjami przechowywania dostarczonymi wraz z towarem (jeżeli istnieją).

Jeżeli Klient nie odbierze lub nie przejmie dostawy towarów zgodnie z postanowieniami powyższego ustępu 6.4(a), z wyjątkiem sytuacji, kiedy odbiór jest niemożliwy lub opóźniony w wyniku działania siły wyższej lub niedopełnienia zobowiązań umownych przez Dostawcę, dostawa zostanie uznana za zrealizowaną o godzinie 9.00 siódmego dnia licząc od daty zawiadomienia Klienta przez Dostawcę o tym, że towar jest gotowy do wydania. Dostawca będzie przechowywać towar do czasu faktycznej dostawy i obciąży Klienta wszystkimi kosztami i wydatkami (w tym kosztami ubezpieczenia) poniesionymi w tym zakresie. Działanie siły wyższej oznacza zdarzenie niezależne od strony (lub osoby występującej w jej imieniu), którego ze względu na jego charakter dana strona (lub osoba) nie mogła przewidzieć, lub jeżeli mogła przewidzieć - nie dało się jej uniknąć. Obejmuje m.in. zdarzenia losowe, burze, powodzie, bunty, pożary, sabotaż, zamieszki i niepokoje społeczne, interwencję władz cywilnych lub wojskowych, działania wojenne (wypowiedziane i niewypowiedziane) oraz ataki zbrojne lub inne krajowe i międzynarodowe klęski lub pojedyncze albo wielokrotne czyny terrorystyczne oraz przerwy w dostawie energii.TYTUŁ WŁASNOŚCI I RYZYKO.


Ryzyko związane z towarem przechodzi na Klienta w momencie zrealizowania dostawy.


Tytuł własności do towaru przechodzi na Klienta dopiero wraz z otrzymaniem przez Dostawcę całej zapłaty (w gotówce lub środkach uwolnionych). Do czasu przejścia tytułu własności Klient będzie dysponował towarem na zasadzie powierzenia jako depozytariusz Dostawcy, będzie przechowywać towar oddzielnie od innych przechowywanych przez siebie towarów i będzie utrzymywał towar w stanie nie noszącym śladów użytkowania oraz ubezpieczy go w imieniu Dostawcy od wszelkiego ryzyka na pełną cenę detaliczną od momentu zrealizowania dostawy.


Jeżeli okaże się, że Klient z dowolnej przyczyny nie jest w stanie zapłacić pełnej ceny za towar, niniejszym nieodwołalnie upoważnia Dostawcę lub jego przedstawicieli do wkroczenia na teren placówki Klienta lub do pomieszczeń, w których przechowywane są towary celem przejęcia dostarczonego towaru. Jeżeli towar objęty postanowieniami niniejszego ustępu 7.3 zostanie sprzedany lub wynajęty przez Klienta osobie trzeciej przed uiszczeniem opłaty na rzecz Dostawcy, wówczas wszystkie środki pieniężne otrzymane w wyniku takich transakcji z osobą trzecią staną się własnością i przedmiotem roszczenia ze strony Dostawcy celem zaspokojenia niezapłaconych faktury wyłącznie do ich kwoty.ANULOWANIE, ZMIANY I ZWROTY.


Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Dostawca wydaje potwierdzenie zamówienia. Zamówienia można zmieniać lub odwoływać w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia pod warunkiem, że żaden towar nie został jeszcze wydany. W takim wypadku zostanie naliczona opłata w wysokości 10% wartości zamówienia (netto bez VAT) na poczet kosztów administracyjnych. Dostawca zastrzega sobie prawo do obniżenia powyższej opłaty według uznania, jeżeli zmiana, o którą wnosi Klient jest de minimis lub uzasadniają to inne wyjątkowe okoliczności.


W przypadku wydanych towarów Klient może zwrócić część lub całość dostawy w ciągu 14 dni od dostawy (zgodnie z z informacją zapisaną przez przewoźnika) pod warunkiem, że towar zostanie zwrócony Dostawcy na koszt Klienta, w stanie nowym i nieużywanym, z oryginalnymi etykietami i nienaruszonym opakowaniem. W takim wypadku zostanie naliczona opłata w wysokości 20% wartości zamówienia (netto bez VAT) na poczet kosztów obsługi magazynowej oraz kosztów administracyjnych. Towar podlega zwrotowi wyłącznie z numerem referencyjnym zwrotu wydanym przez Dział obsługi klienta Dostawcy.USZKODZENIA I NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z ZAMÓWIENIEM.


Klient potwierdzając dostawę swoim podpisem stwierdza, że otrzymał właściwą liczbę paczek i że towar nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu. Dlatego należy sprawdzać wszystkie dostawy w momencie otrzymania PRZED podpisaniem dowodu dostawy, ponieważ o wszelkich rozbieżnościach w przesyłce NALEŻY niezwłocznie poinformować Escape w terminie nieprzekraczającym 48 godzin. Uwaga: należy zapamiętać godzinę dostawy podaną na dowodzie dostawy. Jeżeli zamówienie jest nieprawidłowe lub uszkodzone, Klient powinien albo odmówić przyjęcia przesyłki, albo zaznaczyć rozbieżność lub uszkodzenie na dowodzie dostawy. Klient ma obowiązek dopilnować, aby powyższe czynności wykonano PRZED PODPISANIEM, bowiem nie ma możliwości naprawienia żadnych uchybień po podpisaniu dowodu dostawy.


W razie stwierdzenia rozbieżności, Klient zadzwoni do Działu obsługi klienta Escape i poda wszystkie szczegóły zamawianego towaru oraz stwierdzone uszkodzenia lub rozbieżności. Dostawca według własnego uznania wymieni lub naprawi towar. Zgłoszenia uszkodzeń lub rozbieżności nie będą rozpatrywane po upływie 48 godzin od momentu dostawy zaznaczonego na dowodzie dostawy lub innym urządzeniu używanym przez przewoźnika. Klient powinien zwracać towar wyłącznie w sposób określony przez firmę w momencie zgłoszenia.PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.


Klient przyjmuje do wiadomości, że prawo własności intelektualnej do towaru i/lub usług (np. projektu produktu, projektu podłogi, projektu sali treningowej) stanowi wyłączną własność Dostawcy, bez względu na to, czy jest zarejestrowane czy nie, włącznie ze wszystkimi zastosowaniami, odnowieniem lub przedłużeniem takiego prawa i innych podobnych lub ekwiwalentnych praw lub form ochrony w dowolnym miejscu na świecie, podobnie jak wszystkie patenty, prawa do wynalazków, prawa do wzorów użytkowych i prototypów, prawo autorskie i prawa powiązane, znaki handlowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, firmowe i nazwy domen. Klient potwierdza, że nie będzie ich wykorzystywać bez otrzymania licencji na ich użytkowanie na mocy umowy o dostawy towarów i/lub usług świadczonych przez Dostawcę.OPISY PRODUKTÓW.


Dostawca dołoży starań, aby zdjęcia produktów, ich opisy, wagi i miary podawane we wszelkich materiałach Dostawcy były zgodne z prawdą i dokładne. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub zaniechania względem Klienta i w ogóle. Dostawca zastrzega sobie prawo do uchylenia lub zmiany specyfikacji i/lub wyglądu produktu bez uprzedzenia. Kolor, opakowania i specyfikacja produktu mogą różnić się w zależności od zmian w procesie produkcji, tolerancji i dostępności.GWARANCJE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.


Żaden zapis zawarty w niniejszym Regulaminie nie uchyla ani nie ogranicza odpowiedzialności za;


 1. śmierć lub uszkodzenie ciała wskutek zaniechania ze strony Dostawcy lub

 2. świadome wprowadzenie w błąd, ani innej odpowiedzialności, której Dostawca nie może uchylić ani ograniczyć w myśl obowiązujących przepisów prawa.

Dostawca gwarantuje, że towary dostarczone Klientowi na podstawie niniejszej Umowy nie będą posiadały wad w projekcie, materiale i wykonaniu oraz że będą zgodne ze wszystkimi odnośnymi wymogami prawno-regulacyjnymi co najmniej przez okres obowiązywania gwarancji producenta.


Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność towaru z gwarancją wskazaną w ustępie 12.2, jeżeli:


 1. Klient nadal korzysta z takiego wyrobu po zawiadomieniu Dostawcy o jego wadzie; lub

 2. wada powstała wskutek nieprzestrzegania przez Klienta ustnych lub pisemnych zaleceń Dostawcy dotyczących przechowywania i konserwacji towaru lub (w razie ich braku) dobrych praktyk handlowych; lub

 3. wada powstała wskutek zastosowania się przez Dostawcę do rysunków, projektów lub specyfikacji dostarczonych przez Klienta; lub

 4. Klient zmienił lub naprawił towar bez uprzedniej zgody Dostawcy na piśmie; lub

 5. wada jest wynikiem zużycia towaru wskutek normalnego użytkowania, umyślnego uszkodzenia, niedbalstwa lub stosowania towaru w celach niezgodnych z przeznaczeniem lub w nietypowych warunkach eksploatacyjnych; lub

 6. produkty odbiegają od ich opisu w wyniku zmian dokonanych w celu dostosowania ich do odnośnych norm prawno-regulacyjnych.

Z wyjątkiem postanowień artykułu 12, Dostawca nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za niezgodność towaru z gwarancją określoną w ustępie 12.2 lub w innym trybie.


Z zastrzeżeniem powyższego ustępu 12.1, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności kontraktowej ani deliktowej (w tym m.in. z tytułu zaniedbania), za oświadczenia przedumowne lub inne (z wyjątkiem umyślnego wprowadzenia w błąd) lub wynikające z Regulaminu lub w związku z nim, za żadne straty gospodarcze (w tym m.in. utracone korzyści, dochody, kontrakty, udział w rynku lub spodziewane oszczędności); utratę dobrego imienia lub reputacji lub specjalne czy pośrednie straty poniesione lub odniesione przez Klienta z tytułu lub w związku z dostarczaniem towarów i usług na mocy niniejszej Umowy.


Niezależnie od powyższego i z zastrzeżeniem ustępu 12.1, całkowita odpowiedzialność Dostawcy (kontraktowa, deliktowa lub inna) za straty lub szkody w żadnym razie nie będzie ograniczona do kwoty równej kwocie opłaconej lub należnej od Klienta za towar w odniesieniu do jednego incydentu lub szeregu incydentów powstałych z tej samej przyczyny.POSTANOWIENIA OGÓLNE.


Niniejszy Regulamin oraz przywoływane w nim dokumenty uchylają wszelkie poprzednie oświadczenia, porozumienia, umowy i kontrakty między Klientem i Dostawcą w zakresie dostawy towarów i usług i stanowią całość umowy i porozumienia między Klientem i Dostawcą.


Żaden zapis niniejszej Umowy nie ma na celu ani nie będzie uznany za ustanowienie spółki lub wspólnego przedsięwzięcia dowolnego rodzaju z udziałem stron, ani nie ustanawia żadnej ze stron przedstawicielem drugiej strony dla żadnego celu. Żadna ze stron nie jest upoważniona do występowania jako przedstawiciel drugiej strony ani do podejmowania w jej imieniu żadnych zobowiązań.


Umowa nie przyznaje żadnych praw osobom nie będącym jej stroną.


Klient nie może dokonać cesji lub zlecić podwykonawstwa w zakresie żadnych praw i obowiązków nałożonych przez niniejszą Umowę bez zgody Dostawcy na piśmie.


Dostawca zastrzega sobie prawo do przenoszenia, cesji, nowacji lub podzlecenia korzyści wynikających z całości lub części swych praw lub zobowiązań na mocy niniejszego Regulaminu lub powiązanej z nim umowy na korzyść osoby trzeciej.


Jeżeli Dostawca spóźni się lub w ogóle nie skorzysta z uprawnień, praw lub środków naprawczych wynikających z niniejszej Umowy, nie oznacza to zrzeczenia się ich, podobnie - pojedyncze lub częściowe skorzystanie z takich uprawnień, praw lub środków naprawczych nie wyklucza skorzystania z nich w innym trybie lub czasie. Zrzeczenie się praw wymaga formy pisemnej i podpisania przez osobę upoważnioną przez Dostawcę do składania podpisów.


Niniejsza Umowa i wszelkie spory lub roszczenia wynikające lub związane z Umową lub jej przedmiotem czy zawarciem (w tym pozaumowne spory lub roszczenia), podlegają postanowieniom prawa angielskiego, zgodnie z którym będą interpretowane. Strony nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.